Головна » Файли » Статут нашого закладу

УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
19.12.2017, 11:00

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є:

 • учні (вихованці);
 • керівники;
 • заступники керівників;
 • педагогічні працівники;
 • практичні психологи, бібліотекарі;
 • інші спеціалісти;
 • батьки або особи, які їх замінюють.
 • представники підприємств, установ, кооперативних, громадських організацій, фондів, асоціацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі.
 1. Права і обов’язки учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.
 2.  Учні мають право:
 • на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
 • на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;
 • на доступ до інформації з усіх галузей знань;
 • брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо;
 • брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
 • брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);
 • брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
 • на захист від будь-яких форм експлуатації, психічною і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
 • на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4. Учні зобов’язані:

 • виконувати вимоги Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками;
 • підвищувати свій загальнокультурний рівень;
 • бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна та майна школи;
 • дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд;
 • постійно носити шкільну форму затвердженого зразка;
 • підтримувати традиції школи;
 • вести здоровий спосіб життя, що є несумісним зі шкідливими звичками (паління, наркоманія, алкоголізм).
 • підтримувати у чистоті і порядку територію і приміщення школи, бережливо ставитися до майна школи, відшкодовувати завдані ними збитки;
 • забезпечувати самообслуговування, брати участь у різних видах суспільно-корисної праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, норм і вимог охорони здоров'я.
 • дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

3.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

 3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту ” та іншими законодавчими актами.

 3.7. Педагогічні працівники мають право на:

 • захист професійної честі, гідності;
 • самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів (вихованців);
 • участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
 • проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
 • виявлення педагогічної ініціативи;
 • участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку;
 • отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;
 • на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.
 • Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;
 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
 • сприяти зростанню іміджу навчального закладу;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
 • готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів та співробітників;
 • захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність. загальну і політичну культуру; виконувати Статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
 • виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;
 • дотримуватися вимог посадової інструкції, затвердженою наказом керівника закладу;
 • брати участь у роботі педагогічної ради.

3.9. У навчальному закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників .Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

 3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору, трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11.Інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал приймаються на роботу і звільняються директором навчального закладу   згідно з чинним законодавством. Їхні права, обов'язки регулюються законодавством про працю, цим статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку школи.

 3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

 • обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
 • звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;
 • на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах;

 

 3.13. Батьки учнів (особи, які їх замінюють) є учасниками навчально-виховного процесу з моменту зарахування їхніх дітей до навчального закладу.

 Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати та бути обраними до органів громадського самоврядування в школі;

- звертатися до органів державного управління і громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази школи;

- захищати в органах громадського самоврядування ліцею та у відповідних державних, судових органах законні інтереси своїх дітей.

Батьки та особи, які їх замінюють, зобов'язані:

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їхніх природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, державної і рідної мов, культури, сім'ї, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського та інших народів;

- сприяти здобуттю дітьми освіти в навчальному закладі  або забезпечувати повноцінну домашню освіту в обсязі державних вимог;

- виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.14. Представники громадськості мають право:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;
 • керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;
 • сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;
 • проводити консультації для педагогічних працівників;
 • брати участь в організації навчально-виховного процесу

3.15. Представники громадськості зобов’язані:

 - дотримуватися Статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, накази та розпорядження відділу освіти Любомльської райдержадміністрації;

 - захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

3.16. Учасники навчально-виховного процесу за невиконання своїх обов'язків, порушення статуту несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

3.17. При реорганізації чи ліквідації школи його працівникам і особам, які навчаються в ньому гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань праці та освіти.

Категорія: Статут нашого закладу | Додав: Con123
Переглядів: 123 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: