Головна » Файли » Статут нашого закладу

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
19.12.2017, 11:01

1.1. Загальноосвітня школа І-ІІІ, І-ІІ, І ступеня,(села, селища,міста) створена засновником -  __________________________сільською, селищною, міською радою, за рішенням №___ від ____________ та передана за рішенням №____ від _____________ у спільну власність територіальних громад сіл, селища, міста району, власником якої є Любомльська районна рада.

1.2. Загальноосвітня школа І-ІІІ, , І-ІІ, І ступеня села, селища, міста є навчальним комунальним закладом освіти, майно якої належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району (власник – Любомльська районна рада), а функції оперативного управління здійснює відділ освіти Любомльської райдержадміністрації.

Школа є об’єктом подвійного підпорядкування

-  Любомльській районній раді - в адміністративно-фінансовому та господарському підпорядкуванні;

- відділу освіти Любомльської райдержадміністрації - в організаційно-управлінському та методичному підпорядкуванні.

 

1.3. Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу :

Поштовий індекс:

Волинська область

Любомльський район

Вулиця

Будинок №_______________

№ телефонів

 

Повна назва закладу:______________________________________________

Скорочена назва закладу: __________________________________________

 

1.4. 3агальноосвітня школа І-ПІ, І-ІІ, І ступеня, (села, селища, міста Любомльського району Волинської області (далі по тексту –навчальний заклад) є юридичною особою, має печатку із зображенням герба України, штамп, ідентифікаційний номер, може мати самостійний баланс, рахунки в  банківських установах, самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним Статутом.

1.5. Власником навчального закладу є: Любомльська районна рада. Навчальний заклад безпосередньо підпорядкований відділу освіти Любомльської райдержадміністрації.

1.6. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

          1.7. Головним завданням навчального закладу є:

 • забезпечення реалізації права громадян України на повну загальну середню освіту;
 • виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціальної зрілої, творчої особистості з усвідомлено громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистісно підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості учня , його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців);
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.
 • Оволодівання навичками наукової роботи;
 • Створення умов самовираження дитиною свого «Я» у навчальній і творчій праці;
 • Формування і розвиток суспільно зрілої, творчої особистості з усвідомленої громадянською позицією, почуття національної самосвідомості;
 • добір змісту і форми партнерського спілкування для дітей 1, 2, 3, 4 класів навчального закладу.

Діяльність навчального закладу будується на принципах :

• науковості, гнучкості і наступності;

• єдності національного і загальнолюдського;

• гуманізму і демократії, доступності і оптимальних умов для реалізації здібностей дитини, таланту, всебічного розвитку;

• пріоритетності загальнолюдських цінностей над політичними та класовими інтересами;

• незалежність від політичних, громадських, релігійних організацій;

• диференціації змісту і форм, розвиваючого характеру навчально-виховного процесу;

• безперервності дошкільної, шкільної та після шкільної ланок освіти;

• інтеграції з закладами, підприємствами, установами;

• гнучкості і прагматичності в змісті та організації навчально-виховного процесу;

• відповідності освіти державному стандарту;

• відкритості;

• співробітництва і співпраці;

• поєднання державного управління і громадського самоврядування в організації різних форм діяльності.

1.8. Тип навчального закладу:

середня загальноосвітня школа – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів:

І ступінь –

ІІ ступінь –

ІІІ ступінь –

Навчальні заклади  всіх трьох ступенів функціонують разом.

1.9. Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту ”, “Про загальну середню освіту ”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964, іншими законодавчими актами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевими органами виконавчої влади органів місцевого самоврядування та власним статутом.

1.10. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом. Зміни до Статуту вносяться в порядку, встановленому для його реєстрації. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад та власним Статутом.

1.11. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання фінансової та бюджетної дисципліни.

           1.12. У навчальному закладі визначена українська мова навчання. Можливе запровадження поглибленого вивчення предметів та різних профілів навчання. Термін навчання в навчальному закладі 12 років (4 роки в школі І ступеня, 5 років в школі ІІ ступеня, 3 роки в школі ІІІ ступеня). Учні навчаються в мішаних класах.

1.13. Навчальний заклад має право:

 • проходити в установленому порядку державну атестацію;
 • визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із відділом освіти Любомльської райдержадміністрації;
 • встановлювати форму для учнів;
 • встановлювати власну символіку та атрибутику;
 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;
 • визначати контингент учнів;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;
 • надавати платні навчальні послуги, курси за вибором, індивідуальні заняття, підготовку до вступу у ВУЗи , передбачені Переліком платних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.1997 р. № 38;
  • розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;
  • В навчальному закладі може бути свій герб, гімн, прапор, Кодекс честі, розроблені радою і затверджені конференцією.
  • Навчальний заклад може мати свій друкований орган – шкільну газету.
  1. У навчальному закладі створюються та функціонують:

__________________________________________________________________дається перелік методичних об’єднань, творчих груп, психологічної служби тощо

1.13. Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для його організації забезпечуються  власником - Любомльською районною радою та відділом освіти Любомльської райдержадміністрації і здійснюються медичною сестрою закладу (за наявності), ФАПом, поліклінікою чи лікарнею, що знаходяться на території населеного пункту, де розміщується навчальний  заклад. Загальне керівництво організацією медичного  обслуговування учнів  здійснює Любомльська  центральна районна лікарня.

1.14. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними за погодженням з відділом освіти Любомльської райдержадміністрації.

1.15 Навчальний заклад діє на підставі Статуту, який розробляється на основі Цивільного кодексу України, Закону України «Про власність», Господарського кодексу України, «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964,( із змінами та доповненнями), іншими нормативно-правовими актами, погоджується з відділом освіти Любомльської райдержадміністрації, затверджується рішенням сесії Любомльської районної ради та проходить в установленому порядку державну реєстрацію.

 Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, який складається відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, узгоджується з профспілковим комітетом, радою навчального закладу , затверджується  начальником відділу освіти Любомльської РДА та наказом директора, в обов’язковому порядку погоджується із Головним державним санітарним лікарем Любомльського району.

1.16.  Навчання в навчальному закладі  безкоштовне.

Категорія: Статут нашого закладу | Додав: Con123
Переглядів: 212 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: